Kvalita

a komplexní služby

KATALOGOVÉ DOMY

Vlajkovou lodí naší činnosti a služeb jsou projekty katalogových rodinných domů.

Vždy při využití projektů z našeho katalogu přistupujeme k drobným úpravám, podle přání investora na míru. Za minimální navýšení ceny projektu nabízíme například prodloužení domu, přidání komínu, úpravu vytápění, nebo úpravu dispozice. Katalogové domy jsou vhodným řešením pro Vás, kteří máte horší představivost a nechcete nebo neumíte si představit Váš dům podle plánů architekta. Vyberte si Váš rodinný dům snů z našeho Katalogu domů.

KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

Poskytujeme komplexní projektové řešení, včetně doprovodných profesí a inženýrské činnosti. Vždy bereme v potaz okolí stavby, abychom mohli vhodně stavbu sladit s okolím a terénem. Individuální stavby jsou pro nás výzvou a přidávají naší práci nový rozměr.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Jsme připraveni plně hájit zájmy investora ve směru ke generálnímu dodavateli stavby, jeho subdodavatelům a dalším účastníkům stavebního procesu. V průběhu stavby jsme schopni navrhnout alternativní technická řešení, případně navržená řešení zhodnotit.

AUTORSKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Jako autorský dozor kontrolujeme provádění prací dle projektové dokumentace, spolupracujeme s technickým dozorem stavebníka, generálním dodavatelem stavby a s ostatními účastníky stavebního procesu. Případné změny jsou zapracovávány do aktuální projektové dokumentace, včetně následných dopadů na vývoj stavebního procesu.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost zajišťuje kompletní servis investorům i dodavatelům staveb v přípravné fázi, v rámci realizace a při kolaudaci stavebních projektů. Nabízíme snadnou cestu k úspěšným projektům v souladu s požadavky stavebního zákona a další příslušné legislativy.

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

REKONSTRUKCE

3D VIZUALIZACE

Komplexní projektování staveb

V rámci komplexního projektování pozemních staveb nabízíme:

 • Poskytnutí konzultace, zpracování studie a investičního záměru
 • Vypracování PD pro územní rozhodnutí
 • Vypracování PD pro stavební povolení
 • Vypracování PD pro realizaci stavby
 • Vypracování statických posudků
 • Vypracování požárně-bezpečnostních charakteristik a projektů protipožární bezpečnosti stavby

Ve spolupráci s našimi projektanty zabezpečíme vypracování projektové dokumentace v rozsahu:

 • Stavební část stavby (architektura)
 • Statické posouzení
 • Požární bezpečnost stavby (požární ochrana)
 • Technické zabezpečení budovy
 • Elektroinstalace (NN přípojka, hromosvod, slaboproud, strukturovaná kabeláž)
 • Zdravotechnika (vodovodní a kanalizační přípojka, dešťová a splašková přípojka, ČOV)
 • Vytápění (návrh druhu vytápění, typu kotle a rozmístění radiátorů, vnitřní rozvody)
 • Tepelně technické posouzení stavby (vydání průkazu energetické náročnosti objektu)
 • Dopravní projekty (řešení přístupové komunikace a parkoviště)
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

V rámci výkonu technického dozoru stavebníka zabezpečujeme tyto činnosti:

 • zajišťování a zpracovávání veškerých protokolů z průběhu stavby
 • výkon služby TDS
 • vyhotovování zápisů z kontrolních dnů a potřebná součinnost se zhotovitelem v celém průběhu realizace díla
 • spolupráce se zhotovitelem za účelem získání atestů na všechny dodávané materiály stavby
 • zajištění všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení před předáním díla do užívání ve spolupráci se zhotovitelem
 • kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek veškerých povolení a rozhodnutí po celou dobu provádění stavby
 • sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů
 • dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů (závazných částí norem) a u jednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi vč. bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost příslušných osob
 • dozor nad respektováním stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, vč. závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol, zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních
 • cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem
 • kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem, sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby
 • kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění, ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace
 • technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací, technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny
 • posuzování návrhů změny vyžadující provedení změnových řízení, v zájmu odstranění vad
 • spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků
 • součinnost s objednatelem v rámci zajištění kolaudačního souhlasu ke stavbě
AUTORSKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

V rámci výkonu autorského dozoru stavebníka zabezpečujeme tyto činnosti:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby

 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
 • účast na vybraných kontrolních dnech
 • dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
 • účast na kolaudačním řízení
INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Podklady a průzkumy:

Pro Váš stavební záměr zajistíme provedení průzkumů potřebných pro správný návrh, založení, umístění Vaší stavby. Zajišťujeme inženýrsko-geologický průzkum, radonový a atmogeochemický průzkum, zajistíme pedologickou zprávu (k zemědělským pozemkům, k lesním pozemkům), výpočet umělého a denního osvětlení, zajistíme zpracování hlukové studie.

Územní rozhodnutí:

Všechny stavby kromě staveb drobných a těch, u kterých stavební úřad sloučil územní a stavební řízení je třeba vyřídit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby. Jsme připraveni Vám s tímto rozhodnutím pomoci, vyřídit je pro Vás. Územní rozhodnutí je dokument, ve kterém jsou dány podmínky, za jakých je možno stavbu na daném místě v dané poloze postavit, zpřístupnit (komunikacemi, sítěmi), využívat. Tento dokument je přikládán k žádosti o stavební povolení.

Stavební povolení:

Než začnete stavět, musíte získat stavební povolení s nabytím právní moci. Stavební povolení pro Vás rádi vyřídíme, obzvlášť když Vám poté budeme stavět Váš dům, kancelář, správní budovu. Ve stavebním povolení jsou stanoveny podmínky pro samotnou výstavbu, termíny ohlášení napojení na inženýrské sítě, povolení připojení ke komunikaci, hlukové, imisní limity provozu stavby i samotné budovy

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Obsah studie:

Výsledkem studie jsou výkresy a vizualizace exteriéru v měřítku 1: 200 nebo 1: 100. Cena platí pro novostavby a obsahuje maximálně dvě alternativy řešení. Pro začátek prací na projektu je potřebný výškopis a polohopis pozemku se zakreslením inženýrských sítí a sousedních budov. Dodává se v pěti vyhotoveních formátu A4 nebo A3

Architektonický návrh (architektonická studie) je prvotním promítnutím záměru klienta do konkrétní prostorové podoby. Dává klientovi představu o možném konkrétním urbanistickém, architektonickém, výtvarném, dispozičně-provozním, interiérovém, konstrukčním a materiálovém řešení budoucí stavby, jakož i základních ekonomických parametrech její zhotovení. Slouží jako podklad pro další strategické rozhodování klienta a na předběžná jednání klienta se zainteresovanými orgány a s jinými osobami, jakož i s jeho partnery. Cílem je, aby klient získal názornou představu o svém investičním záměru. Projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Obsah dokumentace:

Projekty pro úřady skládají z projektové dokumentace potřebné pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Cena neobsahuje vybavení povolení a inženýrskou činnost.

Dokumentace pro územní rozhodnutí slouží na rozhodnutí stavebního úřadu o určení území k zastavění a na umístění stavby na něm. Dokumentace na územní řízení musí poskytnout dostatečný podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů, zejména na posouzení uvedených podmínek, včetně jednoznačného polohopisných a výškového osazení navrhované stavby v území s vyznačením vztahů k okolí. Obsah stanoví prováděcí vyhláška. Cílem je vydání územního rozhodnutí.

Účelem projektu pro stavební povolení je poskytnout stavebnímu úřadu podklad k posouzení navrhované stavby a jejího souladu s podmínkami územního rozhodnutí. Projekt potřebný pro stavební povolení musí poskytnout jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, výtvarnou, prostorovou, dispozičně-provozní, konstrukční a materiálovou charakteristiku stavby na posouzení požadavků veřejných zájmů. Obsah stanoví prováděcí vyhláška. Cílem je vydání stavebního povolení.

Kancelář společnosti

Skořepka 1058/8
110 00 Praha 1

Kontakt

+420 777 258 749
matias.miroslav@prorea.cz

ProRea s.r.o.
přichází s jedinečnými domy. Každý dům navrhujeme s vysokou péčí a přesností s důrazem na klienta.

Nastavení ochrany osobních údajů
Využívame cookies abychom zlepšili používaní našich webových stránek. Jestli používate naše služby pomocí webového prohlížeče můžete sami omezit, blokovat nebo odebrat soubory cookie prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížece. Používame také skripty třetích stran, které monitorují používaní webových stránek (google analytics...). Chcete-li se dozvědět více o cookies, které používame, a také o údajích, které shromažďujeme, naleznete na našich stránkach Ochrana osobních údajů
Youtube
Souhlas se zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Souhlas se zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Souhlas se zobrazením obsahu od - Google